Gescheiden koppel wedstrijd 2019

Uitslag Gescheiden koppel wedstrijd gehouden op zaterdag 07 september.

Naam vak A Gewicht pnt Naam vak B Gewicht pnt tot. Gewicht tot. Pnt.
1 H. Post 3730 1 G. v/d Veen 3400 3 7130 4
2 H. Zomer 2870 4 W. Oosting 4480 1 7350 5
3 J. Bruns 3120 3 H. Hartmann 3420 2 6540 5
4 H. Pomp 3620 2 J. Vos 2060 8 5680 10
5 R.L. Bouman 2710 5 R. Bouman 2740 5 5450 10
6 R. Stoevelaar 2080 6 J. Stoevelaar 3300 4 5380 10
7 J. Bos 1970 7 J. Huysmans 2400 7 4370 14
8 R. Robben 1280 10 H. Robben 2460 6 3740 16
9 G. de Hoop 1470 8 H. de Groot 2040 9 3510 17
10 B. Schepers 1330 9 M. Huysmans 1540 11 2870 20
11 H. Bouman 1220 11 J. Bouman 1500 12 2720 23
12 H. Poker 1050 14 G. Brands 1840 10 2890 24
13 H. Boxem 1200 12 G. Pool 1420 13 2620 25
14 C. Vos 1120 13 T. Pruim 1180 14 2300 27